© Copyright Liefdevieren  2020. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Liefdevieren.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Liefdevieren.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Liefdevieren.

Liefdevieren beheert de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Ik stel het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.